Algemene voorwaarden

1. TOEPASSING VAN DE VERKOOPSVOORWAARDEN.

Deze factuurvoorwaarden maken deel uit van alle met onze firma aangegane hetzij schriftelijke, hetzij mondelinge overeenkomsten. Behoudens schriftelijk en voorafgaand anders overeengekomen handelen wij alleen onder de hierna vermelde voorwaarden. Zo ook verwerpen wij alle andere voorgestelde voorwaarden van de medecontractant. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands, De Franse vertaling geldt enkel ter informatie. Indien er een tegenstrijdige tekst zou zijn in deze vertaling, dan is dit zonder gevolg.

2. BESTELLINGEN.

Het aanvaarden van bestellingen zal steeds afhankelijk zijn van de leveringsmogelijkheden. De verkoper heeft het recht de bestelling te weigeren, en dit per aangetekend schrijven. De ontvangen voorschotten zullen als dan terugbetaald worden. Alle offertes gelden slechts binnen de perken van de stocks en zijn slechts geldig voor een termijn van één maand. De leveringstermijnen zijn ten indicatieve titel en niet bindend. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 10 % van de waarde van de bestelling.

3. BETALING.

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen, het zij aan de kassa, hetzij aan de financiële instelling zoals vermeld op de officiële documenten van de vennootschap. Ingeval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling op de vervaldag zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een jaarlijkse verwijlintrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldatum en een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 40.€, als schadebeding. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
De niet-betaling van één enkel verschuldigd factuurbedrag op de vervaldatum, doet de eisbaarheid ontstaan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van alle facturen zelfs indien zij nog niet vervallen zouden zijn. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. De waarborg vervalt voor het niet-betaalde artikel. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Zolang de geleverde goederen,niet integraal werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper bij de contractsluiting. De geleverde goederen kunnen in geval van niet-betaling zonder verdere verwittiging worden teruggenomen. De reeds ontvangen bedragen of voorschotten zullen eigendom blijven van de vennootschap ten titel van schadeloosstelling.

5. LEVERINGEN – AFHALING.

Tenzij vervoer door onze,eigen vrachtwagens, gebeuren alle verzendingen op risico en op kosten van de koper of bestemmeling. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. Het aanvaarden en ondertekenen van de verzendingsnota door de koper, betekent in zijn hoofde de erkenning de goederen te hebben ontvangen conform en in goede staat. Klachten dienen op straffe van verval schriftelijk worden ingediend binnen de 5 kalenderdagen na de levering, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Elke terugzending van goederen zal moeten gebeuren franco aan ons adres en vereist ons voorafgaandelijk en geschreven akkoord bij middel van een "retour- bon". De goederen moeten ons worden teruggegeven in de oorspronkelijke verpakking of indien dit niet mogelijk is, in een degelijke beschermingsverpakking teneinde alle transportschade te voorkomen. De ontbrekende originele verpakking zal worden aangerekend. De goederen zullen geen verandering, demontage noch herstelling mogen ondergaan hebben.
Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

6. WAARBORG.

Een waarborg van één jaar wordt verleend op materiaal- en constructiefouten van nieuwe toestellen en zes maanden op constructiefouten van onderdelen. Die waarborg slaat alleen op de effectief vervangen stukken (terug te geven aan verkoper). Alleszins strekt de vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen, zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. Werk- en verplaatsingskosten ingevolge materieel- en constructiefouten worden aangerekend aan de geldende tarieven, zelfs tijdens het eerste jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij defect ontstaan door foutief gebruik van de toestellen, door gebrekkige opstelling of installatie of door een gebrek aan onderhoud, is de herstelling steeds ten laste van de koper.
Vallen ook buiten de garantie

Schade veroorzaakt door gebrekkige herstellingen, die niet door onze techniekers werden uitgevoerd
Transportschade,en schade veroorzaakt door vallen of stoten.

Wij zullen nooit aansprakelijk worden gesteld wegens schade aan zaken of derden veroorzaakt door een verkocht toestel, zelfs indien deze schade zijn oorzaak vindt in een defect dat onder de dekking van de waarborg valt.

7. BEËINDIGING OVEREENKOMST.

Wanneer wij, ten gevolge, van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand (vereffening, fusie, splitsing, ...) van de koper.

8. FACTUUR.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum, Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

9. BEVOEGDHEID.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.
ASOGEM EQUIPMENT